Aktualności

KOMUNIKAT- e-recepty
2019-07-10
Przypominamy iż zgodnie z przepisami prawa (USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657) od stycznia 2020 roku w obiegu mogą pozostać tylko...
Konferencję Naukowo-Szkoleniową Lekarzy Stomatologów, Rytro-Jesień 2019.
2019-07-09
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów Rytro Jesień 2019 25 - 27 październik - Hotel „Perła Południa”   Organizatorzy:   Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie...
Zjazd Absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu - ROCZNIK 1990
2019-06-28
Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ROCZNIK 1990 KOLEŻANKI i KOLEDZY! Serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z okazji 30-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego...
Sprawozdania do NFZ - pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia
2019-06-24
1 lipca br. wchodzą w życie przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia  niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z art.23 ust.4 Ustawy z dnia 6 grudnia o...

kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax:
14 688 88 30
E-mail: tarnow@hipokrates.org


UWAGA !!!

Informujemy, że dotychczasowe konto bankowe w ING Bank Śląski S.A. będzie zamknięte.

Wszystkie wpłaty należy przesyłać na nowy nr konta

74 1910 1048 2640 0010 1213 0001

w SANTANDER BANK POLSKA S.A.


NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Godziny pracy biura:
poniedziałek 10 - 17
wtorek 8 - 15
środa 10 - 17
czwartek 8 - 15
piątek 8 - 15

Pomoc prawna - informacja
.

Aktualności

Zakład Karny w Tarnowie ogłasza z dniem 04 lipca 2019 roku konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej -stomatologia
2019-07-08

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zakład Karny w Tarnowie ogłasza z dniem 04 lipca 2019 roku konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności i tymczasowo aresztowanych wykonywanych w Zakładzie Karnym w Tarnowie przez lekarzy o specjalizacji: stomatolog

Konsultacje udzielane będą na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Umowa zostanie zawarta na okres od 19.07.2019r. do 31.12.2019 r.
W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci spełniający następujące warunki:

  • są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,
  • są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,
  • posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,
  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem „KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ” należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Tarnowie

ul. Konarskiego 2

33-100 Tarnów

do dnia 19 lipca 2019 r. do godz. 13:00

Niedopełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia oferty może spowodować wcześniejsze otwarcie oferty. W takim przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ten fakt. Oferta będzie dopuszczona do udziału w postępowaniu.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zakład Karny w Tarnowie

ul. Konarskiego 2

33-100 Tarnów

otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 lipca 2019  roku o godz. 13:30

Oferty będą oceniane pod kątem ceny i liczby świadczenia medycznego, a także ciągłości, kompleksowości, jakości udzielanych świadczeń oraz kwalifikacji personelu.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn. Oferent może złożyć do ogłaszającego konkurs umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Szczegółowych informacji udziela dział kadr Zakładu Karnego w Tarnowie, tel. 14 623 52 04, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

 

Załącznik do konkursu ofert do pobrania w Zakładzie Karnym w Tarnowie lub na stronie Służby Więziennej www.sw.gov.pl  w zakładce praca.