Aktualności

Polska To Chory Kraj, ale wspólnie możemy go uleczyć
2019-09-12
Do Posłów VIII Kadencji Sejmu i Senatorów IX Kadencji Senatu oraz Polityków kandydujących do Sejmu i Senatu w roku 2019 MANIFEST Polska to chory kraj....
Komisja Sportu Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach sportowych –SIATKÓWKA
2019-09-10
Komisja Sportu Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach sportowych –SIATKÓWKA które odbywają się w każdy wtorek w godz. 20.00 – 21.30 w...
Pół roku z e-receptą - Lider e-zdrowia 2019
2019-08-07
E-recepta: łatwiej, szybciej i bezpieczniej Od 1 stycznia tego roku każda apteka i punkt apteczny obowiązkowo powinny realizować elektroniczne recepty. To wersja cyfrowa dotychczasowej tradycyjnej...
16 sierpnia 2019r. - Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie będzie nieczynna
2019-08-07
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W TARNOWIE   w dniu 16 sierpnia 2019r.   będzie nieczynna       Za utrudnienia z góry przepraszamy

Kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax:
14 688 88 30
E-mail: tarnow@hipokrates.org


UWAGA !!!

Informujemy, że dotychczasowe konto bankowe w ING Bank Śląski S.A. będzie zamknięte.

Wszystkie wpłaty należy przesyłać na nowy nr konta

74 1910 1048 2640 0010 1213 0001

w SANTANDER BANK POLSKA S.A.


NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Godziny pracy biura:
poniedziałek 10 - 17
wtorek 8 - 15
środa 10 - 17
czwartek 8 - 15
piątek 8 - 15

Pomoc prawna - informacja
.

PWZ - cudzoziemiec


WARUNKI I PROCEDURY PRZYZNAWANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj.Dz.U.Nr 226 z 2005 r., poz.1943 z póź.zm.) 2.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 30, poz.158 z póź.zm.) 3.Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.Nr 60, poz.636 z póź.zm.) 4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.Nr 101 z 2002 r., poz.926 z póź.zm.) 5.Uchwała Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL Nr 2/61/2001 z póź.zm.)


II. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez lekarza cudzoziemca
Na wniosek lekarza/ lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu, który złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (LEP) – obowiązuje od 1 października 2004r., okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
• na czas określony w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego
• na czas określony lub na stałe w celu podjęcia pracy zarobkowej. Wymagane dokumenty:
• „wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej” zawierający informację o celu podjęcia wykonywania zawodu ,oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
• zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
• dowód zmiany nazwiska gdy dokumenty wystawione są na inne nazwisko,
• dwa zdjęcia paszportowe,
• „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Ograniczone praw wykonywania zawodu lekarza dentysty” albo „Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu (dot. lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999r.)
• „Kartę stażu podyplomowego”, „Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” albo „Zaświadczenie o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej” dot. lekarza dentystę który miał stwierdzone prawo wykonywania zawodu przed 27 września 1997r. albo decyzję MZ o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i zaświadczenie o złożeniu sprawdzianu, o którym mowa w §19 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. Nr 57, poz 553 z p.zm.)
• świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza, lekarza dentysty (po dniu 1 października 2004r.)
• dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku lekarza/ lekarza dentysty zamierzającego wyłącznie odbyć szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia dodatkowo należy przedłożyć:
• zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestnictwa w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami Polski,
• dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej albo podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych na podstawie odrębnych przepisów, na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkolenie,
• zaświadczenie o formie finansowania studiów lub szkolenia
W przypadku lekarza/ lekarza dentysty zamierzającego wykonywać pracę zarobkową :
• na podstawie wizy z prawem do wielokrotnego przekraczania granicy – dodatkowo należy przedłożyć zezwolenie wydane przez właściwego wojewodę na zatrudnienie,
• na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony – dodatkowo należy przedłożyć przyrzeczenie właściwego wojewody wydania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wykonywanie przez cudzoziemca na terytorium Polski,
• wyłącznie w ramach praktyki lekarskiej – dodatkowo należy przedłożyć opinię komisji ds. praktyk lekarskich na obszarze której zamierza wykonywać zawód po spełnieniu warunków, o których mowa w art.50 ust.1-4 lub 50a. ust 4 ustawy o zawodzie lekarza.
Formularze:
Wniosek W-2b
Oświadczenie o niekaralności dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie

III. Ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca
Na wniosek lekarza/ lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, posiadającego prawo wykonywania zawodu, przyznane na czas określony okręgowa rada lekarska przyznaje ponownie prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:
• na czas określony w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego
• na czas określony lub na stałe w celu podjęcia pracy zarobkowej Wymagane dokumenty:
• „wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej” ” zawierający informację o celu podjęcia wykonywania zawodu ,oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
• zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
• dowód zmiany nazwiska gdy dokumenty wystawione są na inne nazwisko,
• „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty
• dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
W przypadku lekarza/ lekarza dentysty zamierzającego wyłącznie odbyć szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia dodatkowo należy przedłożyć:
• zezwolenie Ministra Zdrowia na dalsze odbywanie specjalizacji na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestnictwa w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami Polski,
• dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej albo podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych na podstawie odrębnych przepisów, na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkolenie,
• zaświadczenie o formie dalszego finansowania studiów lub szkolenia
W przypadku lekarza/ lekarza dentysty zamierzającego wykonywać pracę zarobkową :
• na podstawie wizy z prawem do wielokrotnego przekraczania granicy – dodatkowo należy przedłożyć zezwolenie wydane przez właściwego wojewodę na zatrudnienie,
• na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony – dodatkowo należy przedłożyć przedłużenie przyrzeczenia zezwolenia właściwego wojewody na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• wyłącznie w ramach praktyki lekarskiej – dodatkowo należy przedłożyć opinię zawodową wystawioną przez lekarza upoważnionego przez okręgową radę lekarską.

Formularze do pobrania:
Wniosek W-2b
Oświadczenie o niekaralności dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie
Orzeczenie o stanie zdrowia