Aktualności

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. uruchomiło darmowe porady prawne związane z epidemią koronawirusa dla lekarzy
2020-04-02
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. uruchomiło darmowe porady prawne związane z epidemią koronawirusa dla wszystkich lekarzy i lekarzy...
OPINIA PRAWNA dot. możliwości w ystawi e ni a zwolnienia lekarskiego w drodze teleporady
2020-04-02
W celu zapoznania się z Opinią prawną kliknij tutaj
Dyżury telefoniczne Biura Prawnego - OIL Tarnów
2020-04-02
Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie informuje o możliwości korzystania przez lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami Izby z nieodpłatnych porad prawnych udzielanych przez adw. Andrzeja...
Stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie w sprawie modyfikacji przebiegu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
2020-03-30
Aby zapoznać się z stanowiskiem Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie w przedmiocie poparcia petycji Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie modyfikacji przebiegu Państwowego Egzaminu...

WAŻNE INFORMACJE

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną od 30 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020r.

Biuro OIL  będzie pracować:

Poniedziałek w godz. 09.00 do 13.00

Środa  w godz. 12.00 do 17.00

 

Dyżury prawne dla członków OIL Tarnów od poniedziałku do piątku w g. 12-14 pod numerem telefonu : +48 731 961 286

 

Za utrudnienia przepraszamy.


Okręgowy Sąd Lekarski oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Tarnowie informuje, że w okresie od 1-30 kwietnia 2020 r, odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne oraz czynności z udziałem stron i świadków w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie, ul. Mościckiego 16.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 14 688 88 31 wew. 23

 

  

 

 

Kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax: 14 688 88 30
Konto bankowe:
74 1910 1048 2640 0010 1213 0001
E-mail: tarnow@hipokrates.org

NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Pomoc prawna - informacja

 

 


 

.

Aktualności

Opłata reklamowa a działalność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów
2020-02-13

„Opłata reklamowa a działalność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów”

Tytułem wstępu należy przypomnieć, że na mocy uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie NR XVIII/205/2019 z dnia z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa została wprowadzona opłata reklamowa z tytułu umieszczenia tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Z powyższym ciężarem wiąże się również obowiązek składania pisemnych deklaracji.

 

Termin dokonywania zgłoszeń wyznaczony pierwotnie do 31 stycznia został przedłużony do końca marca 2020 roku. W myśl § 5 uchwały stawki opłaty reklamowej stanowią dwa elementy tj. część stała w wysokości 0,10 zł dziennie oraz część zmienna w wysokości - 0,01 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy dziennie.

 

W kontekście wprowadzonego obowiązku pojawiły się zasadnicze wątpliwości co do zakresu stosowania uchwały w stosunku do działalności praktyk lekarskich oraz podmiotów leczniczych, które z mocy uregulowań prawnych są objęte zakazem promocji i reklamy.

 

Oceniając przedstawione zagadnienie należy mieć jednak na uwadze fakt, że żaden przepis prawa rangi ustawowej bądź aktu prawa miejscowego nie wprowadził wyłączeń podmiotowych w zakresie stosowania opłaty reklamowej, lecz istnienie obowiązku będzie rozpatrywane z punktu widzenia oceny czy dane urządzenie ma postać reklamy, urządzenia reklamowego, czy jest wyłącznie szyldem, wyjętym spod obowiązku uiszczenia opłaty reklamowej. Analiza taka musi się jednak odnosić do każdego przypadku z osobna, albowiem definicje wspomnianych urządzeń nie zostały ujęte kazuistycznie, lecz mają charakter ocenny. Definicje ustawowe w tej materii ustawodawca zawarł w art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które mają zastosowanie także do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z przywołana normą prawną przez "tablicę reklamową" należy rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem. Z kolei „reklamą" będzie upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi. Przez pojęcie „urządzenia reklamowego” należy rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem. Kluczowa dla omawianego zagadnienia jest definicja szyldu, albowiem ilekroć w ustawie mowa o "szyldzie" należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

 

W związku z powyższym należy przyjąć, że promocją będzie każda dodatkowa treść, służąca oddziaływaniu na odbiorców – potencjalnych klientów danej firmy - polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku. Szyldem będzie wyłącznie urządzenie informacyjne, nieposiadające cech promocji, nadto wyłącznie taka tablica lub urządzenie, które zostały umieszczone na nieruchomości, w której jest prowadzona działalność, której dotyczą informacje umieszczone na szyldzie. Można przypuszczać, że ocena poszczególnych informacji zawartych na tablicy lub urządzeniu może nie wyczerpywać znamion reklamy w świetle przepisów regulujących zawód lekarza i lekarza dentysty oraz działalności leczniczej, choć jednocześnie będzie mogło wykraczać poza definicję szyldu w rozumieniu powołanych przepisów prawa i tym samym podlegać opłacie reklamowej, skoro np. urządzenie pozbawione cech promocji będzie umiejscowione na tablicy zewnętrznej stanowiąc odrębną budowlę w pasie drogowym. Wątpliwości mogą rodzić także dodatkowe informacje podawane z uwagi na wymogi umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie zakres informacji jest odpowiednio szerszy.

 

W sytuacji rodzącej wątpliwości co do możliwości zakwalifikowania urządzenia jako reklamy lub szyldu, wskazane jest uzyskanie stanowiska pracowników miejscowego Urzędu Miasta, którzy deklarują gotowość pomocy w zakresie interpretacji omawianego obowiązku w odniesieniu do konkretnych tablic i urządzeń, które można okazać także w budynku urzędu posiłkując się np. zdjęciem nieruchomości wraz z tablicą lub urządzeniem.

 adw. Andrzej Solak