Informacje ogólne
Informacje ogólne

Informacje ogólne o ubezpieczeniach

 

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom lekarzy, Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie zleciła przygotowanie programu ubezpieczeń dedykowanego Członkom Izby.

 

W wyniku podjętych prac przy udziale brokera ubezpieczeniowego Mentor S.A., zostały wynegocjowane warunki ubezpieczeń, zapewniające gwarancję ochrony podczas wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. 

 

Program ubezpieczeń, dostępny jest pod adresem:

 

www.toil.mentor.pl

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC lekarza lub lekarza dentysty
Obowiązkowe Ubezpieczenie OC lekarza lub lekarza dentysty

Jeśli prowadzisz działalność leczniczą w formie indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej, przepisy prawa nakładają na Ciebie obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą (potocznie określanego mianem obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty). 

 

Zakres tego ubezpieczenia jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, gdzie suma gwarancyjna wynosi 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego i 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ochrony.

 

 • Zakres ubezpieczenia spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
 • Ubezpieczyciel zwraca uzasadnione okolicznościami zdarzenia koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody.
 • Brak zwyżki składki za wykonywanie zawodu w pogotowiu ratunkowym lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

UWAGA!

Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza pokrywa szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej w formie praktyki lekarski. Jeśli wykonujesz zawód lekarza także w innej formie np. na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (bez prowadzenia działalności), obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza nie zadziała. W tych sferach życia zawodowego ochronę zapewnia dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza.

SPRAWDŹ SKŁADKĘ
Dobrowolne Ubezpieczenie OC lekarza lub lekarza dentysty
Dobrowolne Ubezpieczenie OC lekarza lub lekarza dentysty

Dobrowolne ubezpieczenie OC dedykowane jest zarówno lekarzom nieprowadzącym działalności, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – Wariant I, jak i lekarzom wykonującym działalność leczniczą w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej jako uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie ubezpieczenia obowiązkowego lub podniesienie sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe) – Wariant II

 

Dobrowolne ubezpieczenie OC dostępne jest w dwóch wariantach:

 

 

W każdym z wariantów, dobrowolne ubezpieczenie obejmuje szkody:

 • powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej;
 • spowodowane przez podwykonawców bez prawa do regresu;
 • spowodowane uchybieniami natury organizacyjnej, administracyjnej, porządkowej;
 • wynikające z naruszenia praw pacjenta;
 • spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej;
 • wyrządzone na skutek użycia maszyn i urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne i lasery stosowane do leczenia zmian chorobowych;

 

W razie potrzeby, zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty można rozszerzyć o następujące klauzule:

 

Klauzula 1M: Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności na teren państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii;

 

Klauzula 2M: Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności na teren całego świata – z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii;

 

Klauzula 3M: Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności na teren całego świata;

 

Klauzula 4M: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej;

 

Klauzula 4AM: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej;

 

Klauzula 5: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy;

 

Klauzula 7A: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

SPRAWDŹ SKŁADKĘ
Ubezpieczenie Kosztów Ochrony Prawnej
Ubezpieczenie Kosztów Ochrony Prawnej

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej zapewnia pokrycie lub zwrot niezbędnych i prawnie uzasadnionych kosztów ochrony prawnej w celu ochrony interesów prawnych ubezpieczonego związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty. 

 

Ubezpieczenie to można zawrzeć w dwóch wariantach zakresowych, tj. Ochrona Prawna Komfort oraz Ochrona Prawna Super.

 

SPRAWDŹ SKŁADKĘ
Ubezpieczenie NNW + HIV lub WZW
Ubezpieczenie NNW + HIV lub WZW

Ubezpieczenie NNW + HIV/WZW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków wraz ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV lub WZW. Ubezpieczenie dostępne jest w 9 wariantach różniących się sumą ubezpieczenia NNW i wysokością świadczeń związanych z ekspozycją zawodową ubezpieczonego na ryzyko HIV lub WZW. Wypadek może mieć miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje również świadczenia typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie podstawowym, zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

SPRAWDŹ SKŁADKĘ
Ubezpieczenie Utraty Dochodu
Ubezpieczenie Utraty Dochodu

Ubezpieczenie adresowane jest do lekarzy, którzy nie ukończyli 65 lat i zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji czasowej niezdolności do wykonywania pracy, spowodowanej wypadkiem (także w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka) lub choroby.

 

Ubezpieczenie utraty dochodu dostępne jest w dwóch wariantach. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, świadczenie wypłacane jest od pierwszego lub trzydziestego pierwszego dnia czasowej niezdolności lekarza do pracy. Czasowa niezdolność do pracy nie może trwać dłużej niż rok.

 

Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, bez względu na wybrany wariant ubezpieczenia, czasowa niezdolność do wykonywania pracy przez lekarza musi trwać co najmniej 30 dni kalendarzowych i być potwierdzona drukiem ZUS ZLA lub orzeczeniem ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku niespełnienia tych warunków, ubezpieczyciel może się uchylić od odpowiedzialności.

 

SPRAWDŹ SKŁADKĘ
Ubezpieczenie Turystyczne PZU Wojażer
Ubezpieczenie Turystyczne PZU Wojażer

Ubezpieczenie obejmuje sytuacje nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osób ubezpieczonych zaistniałe podczas ich podróży w celach turystycznych, wypoczynkowych, rekreacyjnych, szkoleniowych (tj. w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych), zawodowych, naukowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje cały świat. 

 

W skład ubezpieczenia wchodzi:

 

 • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą,
 • ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy, w tym ubezpieczenie assistance Pakiet Dziecko i Pakiet Sport,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego, w tym szkody dotyczące sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kontynuacji leczenia po podróży.

 

W ubezpieczeniu kosztów leczenia, ubezpieczeniach assistance, ubezpieczeniu kontynuacji leczenia po podróży ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również leczenie zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych. Zakres ubezpieczenia assistance Pakiet Podstawowy obejmuje następujące usługi assistance, których zakres i limity odpowiedzialności zostały określone w OWU PZU Wojażer:

 

 • transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania,
 • transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku,
 • pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa,
 • pomoc tłumacza w związku z pomocą medyczną,
 • organizacja kontynuacji leczenia po powrocie ubezpieczonego do domu na terytorium RP, o ile konieczność skorzystania z usługi zostanie zgłoszona do Centrum Pomocy w okresie 14 dni od dnia powrotu do domu,
 • organizacja i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP po powrocie ubezpieczonego do domu, o ile konieczność skorzystania z usługi potwierdzona skierowaniem na rehabilitację wystawionym przez lekarza zostanie zgłoszona do Centrum Pomocy w okresie 14 dni od dnia powrotu do domu,
 • powypadkowa pomoc psychologa na terytorium RP po powrocie ubezpieczonego do domu, o ile konieczność skorzystania z usługi zostanie zgłoszona do Centrum Pomocy w okresie 30 dni od dnia powrotu do domu,
 • pomoc w prowadzeniu domu ubezpieczonego na terytorium RP po powrocie z podróży – o ile konieczność skorzystania z usługi zostanie zgłoszona do Centrum Pomocy w okresie 30 dni od powrotu do domu,
 • opieka nad psami i kotami na terytorium RP,
 • usługi informacyjne na terytorium RP, m.in. infolinia medyczna.

 

Ubezpieczenie dostępne jest w wariancie indywidualnym oraz w wariancie rodzinnym. W tym ostatnim przypadku ochroną objęte są również osoby bliskie, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez ubezpieczonego i przebywają razem z nim podczas podróży. Za osoby bliskie uznaje się: małżonka, konkubenta, wstępnego, zstępnego ojczyma, macochę, pasierba, teścia, teściową, zięcia, synową, przysposobionego.

 

Uwaga! Maksymalny okres ochrony podczas jednorazowego pobytu za granicą może wynieść 21 dni. Łączny pobyt za granicą w ciągu roku nie może z kolei przekroczyć 45 dni.

 

SPRAWDŹ SKŁADKĘ
Kontakt
Kinga Nowak Biuro OIL w Tarnowie +48 14 688 88 30 k.nowak@hipokrates.org
Agata Łukowska Mentor S.A. +48 56 669 33 07. agata.lukowska@mentor.pl
Piotr Gnat Mentor S.A. +48 56 669 32 78 piotr.gnat@mentor.pl
program ubezpieczeń
dla członków
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Tarnowie