Wysokość składki członkowskiej

Składkę członkowską w wysokości 60,00 zł miesięcznie

-opłaca lekarz stażysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu,


Składkę członkowską w wysokości 10,00 zł miesięcznie

-opłaca osoba, której na mocy poprzednich uchwał zmniejszono składkę tj.; emeryci, renciści, którym przed 1 stycznia 2015 r. składka została obniżona (prawa nabyte).

Składkę członkowską w wysokości 120,00 zł miesięcznie

-opłaca każdy lekarz i lekarz dentysta, figurujący w rejestrze jako członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie, również gdy;
-pracuje za granicą
-uzyskuje przychody z innych źródeł (nie pracuje w zawodzie, ale posiada Prawo Wykonywania Zawodu)
-uzyskuje przychody poza świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi, do ukończenia 70 roku życia.

 

 

Nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 116 Ustawy o Izbach Lekarskich). Zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości od nieuregulowanych terminowo należności z tytułu składek członkowskich, automatycznie naliczane będą odsetki ustawowe, powiększające tym samym zobowiązanie wobec Izby Lekarskiej

Pliki do pobrania