Wysokość składki członkowskiej
  1. Składkę członkowską w wysokości 10,00 zł miesięcznie 

- opłaca lekarz stażysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu,

- opłaca osoba, której na mocy poprzednich uchwał zmniejszono składkę tj.; emeryci, renciści, którym przed 1 stycznia 2015 r. składka została obniżona (prawa nabyte). 

 

  1. Składkę członkowską w wysokości 60,00 zł miesięcznie 

- opłaca każdy lekarz i lekarz dentysta, figurujący w rejestrze jako członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie, również gdy;

  • pracuje za granicą

  • uzyskuje przychody z innych źródeł (nie pracuje w zawodzie, ale posiada Prawo Wykonywania Zawodu)

  • uzyskuje przychody poza świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi, do ukończenia 75 roku życia.

Nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 116 Ustawy o Izbach Lekarskich). Zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości od nieuregulowanych terminowo należności z tytułu składek członkowskich, automatycznie naliczane będą odsetki ustawowe, powiększające tym samym zobowiązanie wobec Izby Lekarskiej

 

Pliki do pobrania