Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  w Tarnowie 

  na okres IX kadencji  2022-2026

   

  lek. Kuźmińska Maria

   

  Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  2022-2026

  I Zastępca OROZ

  lek. Skupiewska Adelina

  II Zastępca OROZ

  lek. dent. Śpiewak Adam

   

   

  lek. Bester Jadwiga

  lek. Biernacka- Szewczyk Ewa

  lek. Bystrowska- Serafin Renata                                                     

  lek. Chudy Barbara

  dr n. med. Kawik Łukasz

  lek. Korczak Roman

  lek. Kulik Monika

  lek. dent. Kupiec Piotr

  lek. Pawlus-Kędras Agnieszka

  lek. dent. Stycuła Marta

 

 

 

 

 

 

 • KIM JEST?

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  jest jednym z organów Okręgowej Izby Lekarskiej, przy pomocy którego samorząd lekarski zrzeszający i reprezentujący lekarzy i lekarzy dentystów  wykonuje zadania publiczne z zakresu ochrony szeroko rozumianego interesu publicznego. 

 

 • JAKIE SĄ JEGO ZADANIA?

Zgodnie z art. 31 ust.1 Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U.2019.965 t.j. z dnia 22 maja 2019 roku) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

 1. wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, za wyjątkiem sprawy własnej i swoich zastępców oraz spraw członków organów izby lekarskiej, z której się wywodzi tj.  członków danej okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego  a nadto członków Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Lekarskiego,

 2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi (z wyjątkami jak wyżej),

 3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

 

 • NA CZYM POLEGAJĄ I JAK WYGLĄDAJĄ CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE?

Czynności sprawdzające polegają na wstępnym zbadaniu okoliczności sprawy i zmierzają do ustalenia,  czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Co ważne, w trakcie czynności sprawdzających nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem możliwości przesłuchania w charakterze świadka osoby składającej skargę na lekarza.

 

Czynności sprawdzające mogą prowadzić albo do wszczęcia postępowania wyjaśniającego albo do odmowy jego wszczęcia. 

 

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie, które wnosi się do właściwego okręgowego sądu lekarskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia. Na postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego zażalenie nie przysługuje. 

 

 • NA CZYM POLEGA I JAK WYGLĄDA POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE?

- Postępowanie wyjaśniające prowadzi do ustalenia, czy został popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, wyjaśnienia okoliczności sprawy, a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego – do ustalenia osoby obwinionego oraz zebrania, zabezpieczenia i w niezbędnym zakresie utrwalenia dowodów dla sądu lekarskiego.

 

- Postępowanie wyjaśniające prowadzi Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, zaś stronami tego postępowania są pokrzywdzony oraz lekarz, którego owe postępowanie dotyczy.

 

- W ramach postępowania wyjaśniającego Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  przeprowadza dowody na wniosek stron albo z urzędu, w szczególności zaś może przesłuchiwać pokrzywdzonego i inne osoby w charakterze świadków, powoływać i przesłuchiwać biegłych lub specjalistów, jak również przeprowadzać inne dowody.

 

- Postępowanie wyjaśniające może zakończyć albo umorzeniem postępowania (gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia; gdy czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo ustawy stanowią, że sprawca nie popełnia przewinienia zawodowego; gdy obwiniony zmarł; gdy nastąpiło ustanie karalności oraz gdy postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się) albo wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów i w dalszej kolejności sporządzeniem i skierowaniem wniosku o ukaranie do właściwego sądu lekarskiego (gdy zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy wskazuje na fakt popełnienia przewinienia zawodowego).

 

- Na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego stronom przysługuje zażalenie, które wnosi się do właściwego okręgowego sądu lekarskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia. Na postanowienie o przedstawieniu zarzutów zażalenie nie przysługuje.

 

- Co do zasady postępowanie wyjaśniające winno  być zakończone w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o czynie, jednakże w przypadkach prawem przewidzianych może być ono przedłużone na czas określony. Stronom przysługuje prawo złożenia do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zażalenia na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.