Okręgowy Sąd Lekarski
  • CZYM JEST?

Okręgowy Sąd Lekarski jest jednym z organów Okręgowej Izby Lekarskiej, przy pomocy którego samorząd lekarski zrzeszający i reprezentujący lekarzy i lekarzy dentystów  wykonuje zadania publiczne z zakresu ochrony szeroko rozumianego interesu publicznego. 

 

  • JAKIE SĄ JEGO ZADANIA?

Zgodnie z art. 30 ust.2 Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U.2019.965 t.j. z dnia 22 maja 2019 roku) Okręgowy Sąd Lekarski:

  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy 

  2.  rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;

  3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

 

  • NA CZYM POLEGA I JAK WYGLĄDA PROCEDURA ROZPATRYWANIA SPRAW Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY? 

- Okręgowy Sąd Lekarski w składzie trzyosobowym rozpatruje w I instancji sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy  za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza (tzw. przewinienia zawodowe) na skutek skierowania wniosku o ukaranie przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej po przeprowadzonym uprzednio postępowaniu wyjaśniającym lub jako organ odwoławczy zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zażalenia stron na postanowienie o jego umorzeniu.

 

- Okręgowy Sąd Lekarski rozpatruje tylko sprawy tych obwinionych, którzy są członkami danej Izby Lekarskiej w chwili wszczęcia postępowania.

 

- Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed Okręgowym Sądem Lekarskim są pokrzywdzony, lekarz, którego dotyczy postępowanie (obwiniony) a także  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. który w toku postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim sprawuje funkcję oskarżyciela.

 

- Postępowanie przed Okręgowym Sądem Lekarskim odbywa się co do zasady na rozprawie jawnej, jednakże w szczególnych, przewidzianych prawem przypadkach jawność rozprawy może zostać wyłączona.

 

- Okręgowy Sąd Lekarski po rozpoznaniu sprawy może na mocy jawnego orzeczenia albo umorzyć postępowanie albo uniewinnić obwinionego albo też uznać go za winnego zarzucanego mu przewinienia i wymierzyć mu za ten czyn stosowną karę przewidzianą w Ustawie o izbach lekarskich . W przypadku, gdy sprawa dotyczy zażalenia na postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd może uchylić postanowienie, na które wniesiono zażalenie i przekazać postępowanie do dalszego prowadzenia przez tego samego lub innego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

 

- Od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego stronom postępowania co do zasady przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem tego Okręgowego Sądu Lekarskiego, który wydał zaskarżone orzeczenie. Wyjątkiem są postanowienia Okręgowego Sądu Lekarskiego zapadłe w sprawach dotyczących rozpoznania zażalenia na postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, które – jako postanowienia organu odwoławczego – są prawomocne i niezaskarżalne.

 

Skład Okręgowego Sądu Lekarskiego:

Lek. Bolesław Wroński – Przewodniczący OSL
Lek. Tomasz Rymarczyk - I Zastępca Przewodniczącego OSL
Lek. dent. Dorota Paciorek – II Zastępca Przewodniczącego OSL

Lek. Anna Jurkiewicz
Lek. Paweł Mikuła
Lek. Mariusz Plichta
Lek. dent. Barbara Rączka