Zmiana wpisu w rejestrze

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze praktyk odbywa się za pośrednictwem platformy RPWDL 

 

  1. W przypadku zmiany adresu stacjonarnego gabinetu lekarskiego, należy dokonać zmiany jego adresu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zmiana adresu umów kontraktowych nie jest ujmowana wpisem do CEIDG. 

  2. Zmiana wpisu w rejestrze praktyk odbywa się w systemie RPWDL. Aby wygenerować wniosek niezbędne jest posiadanie uprawnień do księgi rejestrowej. W przypadku braku uprawnień należy złożyć wniosek o ich nadanie, zgodnie z instrukcją: (link do instrukcji w formie prezentacji)

  3.  Aby utworzyć wniosek  należy wybrać z lewego menu w dziale wnioski wybrać „Utwórz wniosek – praktyka lekarska”, a następnie „Utwórz wniosek o wpis zmian w rejestrze”.

  4.   Uzupełnić wniosek w polach, w których zachodzi zmiana uzasadniająca złożenie wniosku. W przypadku zawieszenia praktyki wskazać dokładny okres zawieszenia. Jeśli konieczne jest przedstawienie dokumentów będących podstawą dokonania zmiany wpisu, należy dołączyć je w formie załączników.

  5. Wypełniony wniosek należy podpisać za pomocą Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego bądź elektronicznego i wysłać do organu rejestracyjnego -OIL w Tarnowie.

Opłata 

Należy uiścić opłatę rejestrową za wpis zmian w rejestrze praktyk lekarskich w wysokości  67 zł.   Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku elektronicznego w systemie RPWDL jako załącznik lub przesłać mailowo na adres:  m.jucha@hipokrates.org

 

Przelewu należy dokonać na kontro Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie: 

Tytuł przelewu: „opłata za zmianę wpisu w rejestrze – imię i nazwisko „

Nr rachunku bankowego : 74 1910 1048 2640 0010 1213 0001

 

 

Kontakt

Rejestr Praktyk Lekarskich: Magdalena Jucha 

m.jucha@hipokrates.org 

tel. 14-688-88-30 wew. 25