Odpady medyczne

I. Rejestracja w BDO

Lekarze/ lekarze dentyści prowadzący praktykę lekarską, w której wytwarzane są odpady medyczne i które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów posiadają obowiązek  złożenia wniosku o wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

 

II. Karta przekazania odpadów i system teleinformatyczny BDO.

 Zgodnie z brzmieniem ustawy o odpadach, kartę przekazania odpadów prowadzi się w systemie teleinformatycznym BDO  https://bdo.mos.gov.pl/

 

Indywidualny numer rejestrowy bazy danych odpadach nadawany przez marszałka województwa umieszczony musi być na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością jedynie w przypadku podmiotów określonych w art. 57 ust.1 ustawy, to jest podmiotów:

  • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzających baterie lub akumulatory,
  • wprowadzających pojazdy,
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzających na terytorium kraju opony,
  • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe oraz na zasadzie art. 24 czynić to muszą podmioty transportujące odpady

Praktyki lekarskie i podmioty lecznicze nie podlegają temu obowiązkowi.

 

Linki: 

https://nil.org.pl/wyszukiwarka?calendar_search_js_search_inp=odpady+medyczne