Składki – informacje ogólne

 

Obowiązujące zasady dotyczące opłacania składek na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej, wynikają z Ustawy o Izbach Lekarskich (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) z dnia 2 grudnia 2009 roku oraz Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Przynależność do samorządu reprezentującego profesje zaufania publicznego, w tym lekarzy i lekarzy dentystów jest obowiązkowa. Lekarz/lekarz dentysta ma obowiązek opłacania składek członkowskich od miesiąca następującego po miesiącu, w którym: został wpisany do rejestru członków izby lekarskiej.

 

Zwolnienia z opłat

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca, po którym lekarze i lekarze dentyści:

  • ukończyli 75 lat,

  • zostali skreśleni z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej,

  • złożyli oświadczenia o nieosiąganiu przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem renty lub emerytury). 

Zwolnienie przysługuje lekarzowi wyłącznie na okres nie osiągania przychodów. Lekarz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód. Lekarz ma obowiązek niezwłocznie o tym powiadomić Okręgową Izbę Lekarską poprzez złożenie stosownego zawiadomienia. Jest to równoznaczne z zakończeniem okresu zwolnienia.

Wykonywanie zawodu lekarza za granicą oraz opłacanie tam składek członkowskich, przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie, nie zwalnia z obowiązku opłacania składek również w Polsce. Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do zastosowania wobec takich osób zwolnienia.

 

Wygaśnięcie obowiązku opłacania składek członkowskich

 

Obowiązek opłacania składek członkowskich wygasa w przypadku:

  • zrzeczenia się lub orzeczenia o utracie prawa do wykonywania zawodu

  • śmierci lekarza.