Porady prawne

 

 

Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie mogą skorzystać z uzyskania szybkiej i nieodpłatnej porady prawnej

w siedzibie OIL w Tarnowie, przy ul. Mościckiego 16,

w poniedziałki w godz. 16-17.00

w środy w godz. 16-17.00

 

telefonicznie pod numerem: 14 688 88 30

 

 

Porad prawnych w OIL w Tarnowie udzielają;

 

Solak Andrzej

Adwokat

andrzejsolak@adwokacizs.pl

 

Korczak Marcin

Adwokat

m.korczak@adwokacizs.pl

 

 

 

 

 

Zmiany w prawie ochrony zdrowia 2024

 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 

            Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2461 z późn. zm.) oraz  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2819) wprowadzono nowy system numeracji w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – wyrobowi medycznemu określonemu daną lp. odpowiada kod wyrobu medycznego.

            Wprowadzono również nowe wyroby medyczne, jak i poszerzono zakres wyrobów medycznych, które mogą być zlecane przez magistrów fizjoterapii i specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.  Powyższe zmiany obowiązują już od 1 stycznia 2024 roku

 

            Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej

           

            Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszła w życie Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej, która określa cele, organizacje i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami, które ukończyły 75. rok życia. Ustawa przewiduje, że szczególna opieka geriatryczna będzie sprawowana w szpitalnych oddziałach geriatrycznych wskazanych w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej, centrach zdrowia 75+ oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Prawo do korzystania ze szczególnej opieki geriatrycznej przysługuje osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm. ), które ukończyły 75. rok życia.

 

 

,,Lex Kamilek” – standardy ochrony małoletnich

 

            Z dniem 15 lutego 2024 roku weszły w życie przepisy nakładające na każdą placówkę medyczną, do której trafiają dzieci, obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Obowiązek ten został wprowadzony do Ustawy z dnia 13 maja 2016 roku - o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.), Ustawą z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).

            Zgodnie z nowo dodanym art. 22b Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, ma każdy:

 

  • organ zarządzający jednostką systemu oświaty oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
  • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

            Treść standardów ochrony małoletnich, sposób ich sporządzenia oraz udostępnienia, jak również dokonywania ich oceny określa art. 22c przywołanej ustawy.

         Za nie wprowadzenie przez podmiot obowiązany standardów ochrony małoletnich grozi kara grzywny do 250 zł albo kara nagany. Ponowne stwierdzenie niewykonania obowiązku będzie wiązało się już z karą grzywny nie niższą niż 1000 zł.

 

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 

            12 lutego 2024 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2024 roku – zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposoby rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Niniejsze rozporządzenie wprowadza ważne zmiany z dniem 1 marca 2024 roku.

 

            Zmiany te nakładają na placówki podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku świadczeń opieki koordynowanej, obowiązek przekazywania kodów przyczyn współistniejących, wskazujących na każdą rozpoznaną chorobę przewlekłą zgodnie z wykazem świadczeń opieki koordynowanej. Wykaz kodów przynależności do danej grupy zawodowej (załącznik nr 3 do rozporządzenia) zostanie uzupełniony o zawód pedagoga oraz psychoterapeuty dzieci i młodzieży. Ponadto ulegnie zmianie zakres przekazywania informacji o stopniu zaawansowania choroby nowotworowej. Dodana zostanie również nowa grupa osób, które otrzymają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.