Aktualności

Zaliczenie stażu podyplomowego
2020-05-27
Szanowni Państwo, aby zapoznać się z informacją proszę kliknąć tutaj
Okręgowa Rada Adwokacja ws. pracy medyków bez środków ochrony
2020-05-27
Szanowni Państwo, w imieniu Prezesa NRL prof. Andrzeja Matyji przesyłam stanowisko Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie prawa osób...
UWAGA ! 29.05.2020r. to ostatni dzień wydawania darmowych pakietów medycznych
2020-05-27
Szanowni Państwo, informujemy że 29.05.2020r. to ostatni dzień wydawania darmowych pakietów medycznych. Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w tym dniu jest czynne od 08.00-15.00
Informacja w sprawie pakietów ochrony osobistej - II tura zgłoszeń
2020-05-25
Szanowni Państwo, Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie otrzymała 10 000 trójwarstwowych masek chirurgicznych, 13 600 masek KN95 (FFP2), 800 gogli ochronnych, 900 przyłbic i  900...

UWAGA !

Szanowni Państwo, informujemy że 29.05.2020r. to ostatni dzień wydawania darmowych pakietów medycznych.

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w tym dniu jest czynne od 08.00-15.00
WAŻNE INFORMACJE

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie będzie czynne

poniedziałek- 10.00-17.00

wtorek- 08.00- 15.00

Środa -10.00 -17.00

czwartek- 08.00- 15.00

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Prosimy, aby w najbliższym czasie kontaktować się z biurem OIL w formie korespondencyjnej (tradycyjnej bądź mailowej na adresy poniższe), a w przypadkach pilnych drogą telefoniczną pod nr 14 688 88 30.

 

Dyżury prawne dla członków OIL Tarnów od poniedziałku do piątku w g. 12-14 pod numerem telefonu : +48 731 961 286

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

Kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax: 14 688 88 30
Konto bankowe:
74 1910 1048 2640 0010 1213 0001
E-mail: tarnow@hipokrates.org

NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Pomoc prawna - informacja

 

 


 

.

Aktualności

Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2020-04-06

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzono następujące zmiany:

  • dodano art. 5a traktujący, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii minister właściwy do spraw zdrowia może zmienić terminy, w których odbywają się egzaminy LEK i LDEK oraz terminy składania przez osobę zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK do dyrektora CEM, za pomocą SMK zgłoszeń do LEK albo LDEK. W przypadku nieustania okoliczności będących przyczyną zmiany terminów minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje ponownej zmiany tych terminów, jednak łączny okres przesunięcia danego terminu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. Informację o zmianie tych terminów minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie internetowej.",
  • art. 6 ustawy otrzymał brzmienie, zgodnie z którym do terminów, o których mowa w ust. 5 albo 5a /dot. przyznawania prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy/, nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /dot. terminów w postępowaniu administracyjnym/. W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia w okresie tygodnia przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5 albo 5a, termin ten przedłuża się o czas trwania awarii. Przedłużenie następuje z urzędu przez operatora systemu.",
  • w art. 15 po ust. 8 dodaje się ust. 8a-8d w brzmieniu: w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez:

-      wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi /dot. skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii/ do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo

-      pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, o której mowa w ust. 3d /
Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego/, jeżeli nie zostanie wydana decyzja,

- zadania, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta,

- na wniosek lekarza stażysty minister właściwy do spraw zdrowia może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie ust. 8a,

- przepisy ust. 8a-8c stosuje się odpowiednio do lekarza stażysty powołanego do zawodowej służby wojskowej.";

  • w art. 16c po ust. 1b dodano ust. 1c w brzmieniu: przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii minister właściwy do spraw zdrowia może zmienić terminy, o których mowa w ust. 1a/ dot. terminu na złożenie wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny/. W przypadku nieustania okoliczności będących przyczyną zmiany terminów minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje ponownej zmiany tych terminów, jednak łączny okres przesunięcia danego terminu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. Do tych terminów nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Informację o zmianie tych terminów minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie internetowej,
  • w art. 16m dodano ust. 15-19 w brzmieniu:

- 15. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez:

1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu, albo

2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.

- 16. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który został skierowany na podstawie ust. 15 do wykonywania pracy innej niż wynikająca z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, wykonuje pracę pod nadzorem lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany. Lekarz specjalista nadzorujący pracę lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego nabywa odpowiednie uprawnienia kierownika specjalizacji,

- 17. Na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne dyrektor CMKP może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli w okresie tym realizował zadania związane z pracą przy zwalczaniu epidemii,

- 18. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, któremu odwołano kurs specjalizacyjny w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, jest zwolniony z obowiązku realizacji tego kursu, jeżeli:

1) realizacja tego kursu wymaga przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego o okres dłuższy niż 3 miesiące oraz

2) zrealizował wszystkie inne kursy objęte programem specjalizacji.

19. Przepisy ust. 15-18 stosuje się odpowiednio do lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.";

  • w art. 16rb dodano ust. 7 w brzmieniu: w  przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii minister właściwy do spraw zdrowia może zmienić terminy, o których mowa w ust. 5 /dot. terminu złożenia wniosku o przystąpienie do PES/. W przypadku nieustania okoliczności będących przyczyną zmiany terminów minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje ponownej zmiany tych terminów, jednak łączny okres przesunięcia danego terminu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. Do tych terminów nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Informację o zmianie tych terminów minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie internetowej.