Aktualności

Komunikat Prezesa NRL - o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z COVID19
2020-10-26
Koleżanki i Koledzy, Komisja Zdrowia przegłosowała projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19. Wśród 28...
[ZUS] Kwarantanna i izolacja - komunikacja
2020-10-26
Szanowni Państwo, na stronie internetowej www.zus.pl opublikowaliśmy ważne informacje na temat danych o kwarantannie lub izolacji domowej, niezbędnych do wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego....
[UWAGA] Wymazy dla medyków
2020-10-26
Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że w związku z licznymi prośbami kierowanymi przez pracowników służby zdrowia do Samorządu Miasta Tarnowa, dotyczącymi potrzeby przyspieszenia pobrania...
UWAGA ! Ważny komunikat dotyczący pracy Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie od 26.10.2020r.
2020-10-23
W związku z sytuację epidemiologiczną od dnia 26 października 2020r.   kontakt z  biurem  izby będzie możliwy telefonicznie lub mailowo. Jesteśmy dla Państwa dostępni...

 

 

 

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie jest czynne:

Poniedziałek- 10.00-17.00

Wtorek- 08.00- 15.00

Środa -10.00 -17.00

Czwartek- 08.00- 15.00

Piątek - 8:00 - 15:00

 

Kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax: 14 688 88 30
Konto bankowe:
74 1910 1048 2640 0010 1213 0001
E-mail: tarnow@hipokrates.org

NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Pomoc prawna - informacja

 

 


 

.

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
2020-09-23

OGŁOSZENIE

 O KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

 

Dyrektor

 Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika

 w Tarnowie

 

na podstawie art. 26 ust.3  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 295, 567, 1493.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493)

 

ogłasza konkurs ofert

 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez

 

a) lekarzy specjalistów lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w rodzajach świadczeń medycznych udzielanych  w oddziałach szpitalnych w zakresie:  

 1. chorób wewnętrznych,
 2. chorób płuc,
 3. dermatologii,
 4. geriatrii,
 5. ginekologii,
 6. kardiologii,
 7. neonatologii

 

oraz  świadczeń medycznych udzielanych w Izbie  Przyjęć Szpitala

 

b) pielęgniarki w Pracowni Hemodynamiki,

 

Okres udzielania świadczeń: do indywidualnego uzgodnienia.

Oferty powinny być składane według zasad określonych w specyfikacji dostępnej w Dziale Kadr
i Szkolenia Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13 (budynek A pok. nr 18),
nr telefonu: 014 6310606 lub na stronie Szpitala:  http://www.ssz.tar.pl/konkursy_praca/index.html

 

Miejscem składania ofert jest sekretariat (budynek A gab. nr 13) w od 7.30- do 15.00.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2020r  o godz. 15.00,
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 2 listopada 2020r  o godz. 9.00 w gab. nr 18 (bud.A)

Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie  zastrzega sobie  prawo decyzji o zawarciu umowy z wyłonionymi przez Komisję Konkursową Oferentami, odwołania konkursu, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, pozostawienia go bez rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Udzielający zamówienie  informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 100;
 • administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 130, e-mail iod@ssz.tar.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym może zostać udostępniona dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz ewentualnie przez dalszy czas aż do momentu przedawnienia roszczenia;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem zawarcia umowy, związanym z udziałem w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia; konsekwencją niepodania określonych danych będzie niemożliwość zawarcia umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

-   na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-   na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy),

-   na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.),

-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

-   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy, gdyż usunięcie danych osobowych skutkowałoby niemożliwością jej wykonania