Aktualności

UWAGA ! Ważny komunikat w sprawie zapotrzebowania na maseczki FPP2
2020-11-18
Uwaga !!! Lekarze/lekarze dentyści, którzy wypełnili na naszej stronie OIL formularz, w którym zgłosili zapotrzebowanie na maseczki FFP2 powinni otrzymać na wskazany w formularzu adres...
UWAGA ! Informacja dotycząca skierowania członków OIL Tanów do pracy z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2
2020-11-05
Informacja dotycząca skierowania członków OIL Tanów do pracy z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 oraz możliwości złożenia oświadczenia o wyłączeniu od skierowania     Szanowne...
SKIEROWANIE DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII – CZY MOJE UBEZPIECZENIE OC ZADZIAŁA?
2020-11-05
SKIEROWANIE DO PRACY PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII – CZY MOJE UBEZPIECZENIE OC ZADZIAŁA?   Szanowni Lekarze, Lekarze Dentyści, panująca pandemia COVID-19 rodzi pytania o wpływ obecnej sytuacji...
Apel Prezesa NRL do Ozdrowieńców
2020-11-05
Szanowni Państwo! Potrzebujemy Waszej pomocy! W szpitalach na podanie osocza ozdrowieńców czeka bardzo wielu ciężko chorych pacjentów. Możecie im pomóc oddając krew. Dawcą może...

UWAGA!!!

ZAŚWIADCZENIA SKIEROWANIA DO PRACY PRZY ZWALCZANIU PANDEMII OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W TARNOWIE przyjmuje WYŁĄCZNIE za pośrednictwem:

  • POCZTY TRADYCYJNEJ
  • POCZTY ELEKTRONICZNEJ POD ADRESEM: tarnow@hipokrates.org

( niepoprawnie wypełnione zaświadczenia pozostaną bez rozpoznania !!! )

 POBIERZ DRUK ZAŚWIADCZENIA


 
UWAGA !
Uprzejmie przypominamy o tej informacji odnośnie pracy OIL w TARNOWIE

 

 

 

 

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie jest czynne:

Poniedziałek- 10.00-17.00

Wtorek- 08.00- 15.00

Środa -10.00 -17.00

Czwartek- 08.00- 15.00

Piątek - 8:00 - 15:00

 

Kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax: 14 688 88 30
Konto bankowe:
74 1910 1048 2640 0010 1213 0001
E-mail: tarnow@hipokrates.org

NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Pomoc prawna - informacja

 

 


 

.

Aktualności

UWAGA ! Informacja dotycząca skierowania członków OIL Tanów do pracy z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2
2020-11-05

Informacja

dotycząca skierowania członków OIL Tanów do pracy z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 oraz możliwości złożenia oświadczenia o wyłączeniu od skierowania

 

 

Szanowne koleżanki i koledzy, lekarze i lekarze dentyści, członkowie OIL Tarnów,

 

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie informuje, że nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakłada na tut. Samorząd  obowiązek przekazania wojewodzie bądź ministrowi właściwemu do spraw zdrowia – na ich wniosek w terminie 7 dni od jego otrzymania - wykazu lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii.

 

Zgodnie z art. 47 nowelizowanej ustawy nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii:

- osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;

-kobiety w ciąży;

- osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

- osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

- osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

- osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

- inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;

- osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

- w przypadku, gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

Zgodnie z nowelizowanym przepisami orzeczenie o chorobach przewlekłych na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną wydaje lekarz orzecznik ZUS.

 

 

Mając na względzie powyższe, osoby, które spełniają chociażby jedno kryterium wyłączenia z w/w – za wyjątkiem osób zwolnionych z racji wieku co zostanie ustalone w oparciu o posiadany przez Izbę nr PESEL jej członków - proszone są o niezwłoczne przekazanie oświadczenia o wyłączeniu do tut. Izby Lekarskiej. Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, niemniej jednak jego brak będzie skutkował automatycznym umieszczeniem lekarza bądź lekarza dentysty w wykazie przekazanym Ministrowi Zdrowia bądź Wojewodzie.


Oświadczenie jest do pobrania tutaj, bądź na stronie www OIL Tarnów.


Oświadczenie można składać drogą pocztową /liczy się data otrzymania korespondencji/ bądź elektroniczną na adres tarnow@hipokrates.org .

Z racji krótkiego terminu przewidzianego na przekazanie danych odpowiednim organom, sprawę proszę potraktować jako pilną, zaś informację o możliwości złożenia oświadczenia o wyłączeniu przekazać koleżankom i kolegom.