Aktualności

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa
2020-01-24
Główny Inspektorat Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV wydał...
Komunikat wspólny Prezesa NRL i Głównego Inspektora Sanitarnego - odmowa poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu
2020-01-24
Aby zapoznać się z komunikatem kliknij tutaj  
Pismo z Ministerstwa Zdrowia do Izb Lekarskich
2019-12-13
Aby zapoznać się z pismem, proszę kliknąć tutaj
[UWAGA!] BAL JUBILEUSZOWY LEKARZA WPŁATY DO 20 GRUDNIA 2019r.
2019-12-13
Szanowni Państwo, informujemy że wpłat na BAL JUBILEUSZOWY LEKARZA można dokonywać do dnia 20 grudnia 2019r.

 

Kontakt z nami
Biuro OIL w Tarnowie
tel/fax: 14 688 88 30
Konto bankowe:
74 1910 1048 2640 0010 1213 0001
E-mail: tarnow@hipokrates.org

NIP: 873-12-06-789

33-100 Tarnów
ul. Ignacego Mościckiego 16

Godziny pracy biura:
poniedziałek 10 - 17
wtorek 8 - 15
środa 10 - 17
czwartek 8 - 15
piątek 8 - 15

Pomoc prawna - informacja

 

 


 

.

Aktualności

UWAGA ! Indywidualne numery kont bankowych do wpłat składek dla lekarzy
2019-09-25

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie uprzejmie informuje, iż w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu składki członkowskiej obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, dla każdego Płatnika składki został utworzony w SANTANDER BANK POLSKA S.A. indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionego tytułu.

Na przełomie października i listopada każdy lekarz i lekarz dentysta otrzyma listownie stosowną informację wraz z przyporządkowanym mu numerem subkonta rachunku składkowego.

Od tej pory wpłaty na poczet składek członkowskich powinny być przekazywane wyłącznie na przesłane Państwu indywidualne numery kont!

Wpłata na konto ogólne IZBY nie będzie księgowana!

 

Przypominamy, iż składka za dany miesiąc powinna wpłynąć na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie do końca danego miesiąca, za który powstało zobowiązanie lub z dowolnym wyprzedzeniem. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, w przypadku nieuregulowania składki w terminie, automatycznie będą naliczane odsetki ustawowe, powiększające tym samym zobowiązanie wobec Izby Lekarskiej.

Wszelkie inne wpłaty na rzecz Izby typu opłata za zmianę w rejestrze, ubezpieczenie czy kartę multisport proszę nadal wpłacać na główne konto Izby.

W razie nieotrzymania informacji z indywidualnym numerem konta, do końca listopada, taką informację mogą Państwo również uzyskać w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej przy ul. Mościckiego 16,  telefonicznie: (14) 688 - 88 – 30,  lub e-mailem, pisząc na adres: finanse.tarnow@hipokrates.org

Jeżeli do tej pory przekazywała Pani/Pan składki za pośrednictwem pracodawcy, prosimy o złożenie u Pracodawcy pisma (wzór na stronie OIL Tarnów do pobrania w formacie PDF), ze wskazaniem, iż od chwili obecnej składkę członkowską zakład ma przesyłać na podane przez Panią/Pana w piśmie indywidualne konto bankowe.

 Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Okręgowa Rada Lekarska podjęła stosowną uchwałę.

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie przypomina również, że w interesie lekarza jest, niezwłoczne pisemne zgłaszanie bieżących informacji do Działu Rejestru Lekarzy o;

  • dacie przejścia na emeryturę bądź rentę,
  • dacie i miejscu rozpoczęcia pracy po zakończeniu stażu podyplomowego,
  • rejestracji w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej,
  • zaprzestaniu pracy zarobkowej przez lekarza emeryta /rencistę,
  • zmianie adresu zamieszkania i adresu do korespondencji.
  • terminie rozpoczęcia i zakończenia urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz bezpłatnego

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat, został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej lub złożył oświadczenie o nieosiąganiu przychodów z tytułu wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych (do pobrania na stronie internetowej oil-tarnow.pl ).