Kasy fiskalne online - obowiązek od 1 lipca 2021r.

Szanowni Państwo,

 

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii przedłużono terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.  W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów okres do kiedy można korzystać kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii kończy się z dniem 30 czerwca 2021 roku. Mając na względzie powyższe Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie przypomina by do tego dnia wymienić w/w kasy rejestrujące na kasy online.

 

Jednocześnie informujemy,  że istnieje możliwość odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25 dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika. Wniosek składa się do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował kasę.  We wniosku należy podać imię, nazwisko (nazwę), adres, NIP, oraz numer rachunku bankowego. Do wniosku należy załączyć kopię faktury za zakup urządzenia, kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Obecnie, działające na rynku podmioty trudniące się sprzedażą kas rejestrujących w zdecydowanej większości, nieodpłatnie oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku, bądź mają w ofercie kasy fiskalne wraz z gotowym do złożenia wnioskiem. Zachęcamy by dopytywać sprzedawców kas rejestrujących o możliwość przygotowania przez nich wniosku o zwrot kwoty 700 zł.

< poprzednia natępna >