Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne od 1 października 2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r.
od 1 października 2023 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania zleceń na zaopatrzenie
w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej
(e-zlecenia).

 

Powyższe oznacza, że od 1 października 2023 r. osoby wystawiające zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne mają obowiązek podpisać zlecenie jedną z form określonych w art. 38 ust. 4d ustawy o refundacji [1], tj.:

1)     kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2)     podpisem zaufanym albo

3)     z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (certyfikat e-ZLA).

 

Informujemy, że usługi eZWM obsługują 3 formy podpisu.

Od dostawcy oprogramowania zależy jakie podpisy elektroniczne udostępni w swojej aplikacji dla świadczeniodawcy.

Natomiast wystawiając zlecenie w aplikacji ap-zz można obecnie korzystać z podpisu profilem zaufanym.

 

Od 1 października 2023 r. wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie papierowej będzie możliwe tylko i wyłączne w przypadkach określonych w art. 38 ust. 4c ustawy o refundacji, tj.:

1)     braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy
o świadczeniach [2],

2)     braku możliwości podpisania zlecenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem e-ZLA.

 

Przypominamy również, że w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia lub sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w OW NFZ. Nadal pozostaje możliwość przekazania zlecenia do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

 

 

 

[1] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, z późn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.)

< poprzednia natępna >