Uzyskaj uznanie tytułu specjalisty uzyskanego poza Unią Europejską

Minister zdrowia może uznać twój tytuł specjalisty, który uzyskałeś poza:

 

 • Unią Europejską,
 • Europejskim Obszarem Gospodarczym,
 • Konfederacją Szwajcarską.

Możesz zwrócić się do ministra zdrowia o uznanie twojego tytułu specjalisty, jeśli jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą.

Jak załatwić sprawę

 

Sprawę możesz załatwić w urzędzie lub listownie. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek do ministra zdrowia składasz za pośrednictwem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Możesz to zrobić osobiście lub wysłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa

 

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie wymagane dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Pobierz wniosek ze strony CMKP.
 3. Wypełnij wniosek.
 4. Złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 5. Czekaj na decyzję. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać”.
 6. Złóż otrzymaną decyzję w okręgowej izbie lekarskiej, w której jesteś zarejestrowany.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Co przygotować

Do wniosku dołącz następujące dokumenty:

 • prawo wykonywania zawodu,
 • potwierdzenie twoich uprawnień do wykonywania zawodu lekarza w kraju, w którym uzyskałeś tytuł specjalisty,
 • nadanie tytułu specjalisty,
 • informacja gdzie odbyłeś szkolenie specjalizacyjne, jak długo trwało i jaki był program specjalizacji,
 • informacja o egzaminie lub innej formie potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • informacja o czynnościach zawodowych, które wykonywałeś po uzyskaniu tytułu specjalisty (miejsce, czas trwania i rodzaj).

Pamiętaj:

 • Dokumenty muszą być opatrzone klauzulą apostille (apostilleinfo.com), jeśli mają zostać użyte w postępowaniu administracyjnym w Polsce. Jeśli dokumenty zostały wydane w państwie, które nie podpisało konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów, będziesz musiał zalegalizować je w państwie wydania.
 • Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 • Dołącz tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polski przygotowane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (baza tłumaczy).

Ile będziesz czekać

 1. Jeśli przesłałeś kompletny wniosek, zaopiniuje go zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP.
 2. Zespół zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
 3. Na podstawie oceny merytorycznej zespołu ekspertów dyrektor CMKP w terminie 14 dni wydaje opinię, która wraz z aktami jest niezwłocznie przekazywana do ministra właściwego do spraw zdrowia.
 4. Jeśli dyrektor CMKP uzna, że powinieneś odbyć staż uzupełniający, skieruje cię do odbycia takiego stażu, z uwzględnieniem czasu trwania i zakresu merytorycznego tego stażu oraz wskazaniem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w którym staż uzupełniający powinien być odbyty, z uwzględnieniem miejsca zamieszkania wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie może on trwać dłużej niż 3 lata.
 5. Staż uzupełniający kończy się uzyskaniem opinii zawodowej, wystawionej przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, którą przekazuje się niezwłocznie do dyrektora CMKP
 6. Po otrzymaniu opinii zawodowej  dyrektor CMKP w terminie 7 dni przekazuje tę opinię wraz z aktami sprawy do ministra właściwego do spraw zdrowia. Na podstawie opinii zawodowej minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję, w której uznaje tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej albo odmawia uznania tego tytułu.
 7. Jeśli twój wniosek będzie niekompletny, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż do Ministerstwa Zdrowia na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki

Miodowa 15
00-952 Warszawa

 

Warto wiedzieć

Staż uzupełniający odbywasz w ramach:

 • płatnego urlopu szkoleniowego,
 • umowy o pracę na czas określony w celu odbycia stażu uzupełniającego,
 • umowy cywilnoprawnej o odbycie stażu uzupełniającego, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w dniu 5 października 1961 roku w Hadze Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:

 

10.08.2020 09:03 Mateusz Klimczak

Pierwsza publikacja:

 

22.11.2017 13:18 Dominika Waligórska

< poprzednia natępna >