Zmiana kwoty za wpis do rejestru praktyk lekarskich

Na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U.16.1638 ) i obwieszczenia  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od 1 marca 2023 roku opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą:

 

- opłata za wpis do rejestru praktyk 134 zł

- opłata za wpis zmian w rejestrze praktyk 67 zł

 

Podstawa prawna:

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (t.j. Dz.U.16.1638 ) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty.

< poprzednia natępna >