Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów opublikowane 22 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 975

Rozporządzenie wdraża przepisy dotyczące szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów, a w szczególności naboru na szkolenie specjalizacyjne, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, z późn. zm.), i weszły w życie w dniu 1 sierpnia 2022 r.

Rozporządzenie zawiera również regulacje, które umożliwią lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii oraz umożliwią lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, na podstawie skróconego programu specjalizacji, który uwzględnia wiedzę i umiejętności jakie posiada już lekarz pediatra,

W rozporządzeniu zmieniono też wysokość wynagrodzenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, na kwotę 500 zł oraz wynagrodzenie członka zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego PES na kwotę 300 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2023 r.

Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000097501.pdf

< poprzednia natępna >