Przeniesienie się lekarza na obszar innej Izby

Lekarz w celu uzyskania wpisu  na listę członków izby, której nie jest członkiem, a na jej obszarze planuje wykonywać zawód lub zamieszkać  powinien zgłosić się do tej izby i złożyć  wniosek W-3 o przeniesienie, wpisanie na listę członków  oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wraz z następującymi dokumentami:

 

  1. Kserokopia dokumentu PWZ.
  2. Świadectwo z ostatniego miejsca pracy lub inny dokument potwierdzający ciągłość wykonywania zawodu w ciągu ostatnich 5 lat.
  3. Dowód potwierdzający tożsamość.


Izba do której lekarz złożył w/w dokumenty ma podstawę o wystąpienie o przekazanie akt osobowych w formie papierowej i elektronicznej. Po o trzymaniu danych z izby macierzystej,  ORL  podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków nowej izby.

Pliki do pobrania