PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego przez cudzoziemca – pobyt czasowy, wiza krajowa

Na wniosek osoby nie będącej obywatelem polski, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/ lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego.

 

Wymagane dokumenty:


„Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”,

 • miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

 • dokument potwierdzający tożsamość - paszport,

 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  - zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza krajowa (Multi-365), zezwolenie na pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z kartą Polaka, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy,

 • dowód zmiany nazwiska jeżeli dokumenty wystawione są na inne nazwiska,

 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy – orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania,

 • dwa zdjęcia o wymiarach 3 x 4 cm jak do dowodu osobistego lub paszportu,

 • zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski.

 

Nie dotyczy osób, które ukończyły studia medyczne w języku polskim, a także osoby, które przedstawią z wynikiem pozytywnym:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
 • świadectwo złożenia:
 • Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
 • Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
 • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
 • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

 

Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa składa dodatkowo:

 

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód

 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz uzyskał dyplom, lub w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 • wyciąg z rejestru karnego, wydany w państwie, na terytorium którego lekarz ostatnio wykonywał zawód – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania,

 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone  na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Pliki do pobrania