PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego z obywatelstwem polskim

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie
  na listę członków i wpis do rejestru,

 • kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
  UWAGA od dnia 18 stycznia2016r. wszystkie osoby , bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia w języku innym niż język polski, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty są zobowiązane złożyć egzamin z języka polskiego w Naczelnej Izbie Lekarskiej

  Nie dotyczy osób, które ukończyły studia medyczne w języku polskim, a także osoby, które przedstawią z wynikiem pozytywnym:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim,
 • świadectwo złożenia:
  • Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
  • Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
  • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
  • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego,
 • dokument potwierdzający tożsamość, dowód osobisty lub paszport,

 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),

 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,

 • dwa zdjęcia o wymiarach 3 x 4 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu,

 • dodatkowo lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu na terenie innego państwa przedstawia ten dokument wraz z tłumaczeniem na j. polski przez tłumacza przysięgłego,

 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej w kraju w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód – tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 • oświadczenie o niekaralności w kraju w którym lekarza ostatnio wykonywał zawód.

 

 

Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty  od dnia 01.01.2017r.  okręgowa rada lekarska kieruje lekarza do odbycia  stażu – biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów, oraz miejsce zamieszkania na obszarze działania OIL w Tarnowie   i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną.


Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Tarnowie,
 2. Zaświadczenie o ukończeniu studiów wydanego przez dziekanat uczelni,
 3. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
 4. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały


Termin składania wniosku na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca – odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu (1października) do końca sierpnia, (1 marca) do końca stycznia.

Pliki do pobrania