Uzyskanie PWZ na obszarze RP, przez obywatela UE

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty z UE posiadającego:

 1. Wniosek W-2A  o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie PWZ lekarza/ lekarza dentysty,
 2. Kserokopię dyplom ukończenia wyższej szkoły medycznej, oraz zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ państwa członkowskiego UE potwierdzające , że lekarz posiada wykształcenie zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady,
 3. Potwierdzenie odbycia stażu jeśli obowiązywał w danym kraju - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 4. Prawo wykonywania zawodu wydane przez odpowiedni organ - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 5. Dokument potwierdzający obywatelstwo,
 6. Zaświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu lek. przez 3 lata z ostatnich 5 lat wydane przez upoważniony organ - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 7. Zaświadczenie potwierdzające niekaralność zawodową lekarza wydane przez upoważniony organ - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 8. Specjalizacje tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 9. 2 zdjęcia o wymiarach 3,5x4,5 format do dowodu osobistego lub paszportu,
 10. Oświadczenie RODO ( przetwarzanie danych osobowych),
 11. Orzeczenie o stanie zdrowia ( dokument ważny 3 miesiące od daty jego wydania).
Pliki do pobrania