Uzyskanie PWZ na obszarze RP

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty na obszarze RP.

 

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty (W-2) posiadającego:

  1. Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, w przypadku odbycia stażu poza granicami RP, zaświadczenie o niekaralności zawodowej wydane przez właściwy organ danego państwa,
  2. Kartę staż podyplomowy z zaliczeniem stażu podyplomowego przez koordynatora stażu, w przypadku stażu odbytego poza granicami RP decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu stażu za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w RP,
  3. Świadectwo złożenia lekarskiego egzaminu końcowego lub lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego wydane przez CEM w Łodzi,
  4. Dokument potwierdzający tożsamość, gdy dokumenty wystawione są na inne nazwisko - dowód zmiany,
  5. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej przewidzianych w Kodeksie Pracy,
  6. Odpis dyplom ukończenia uczelni medycznej (miękka kopia dyplomu ) oraz kopia suplementu, dot. tych lekarzy, którzy nie występowali o przyznanie prawa w celu odbycia stażu podyplomowego. W przypadku ukończenia uczelni medycznej poza granicami RP dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. polski, dokument potwierdzający uznanie wykształcenia medycznego za równoważne z wykształceniem obowiązującym w RP na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja),
  7. Zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 format do dowodu osobistego lub paszportu.


UWAGA każdy lekarz który ukończył studia medyczne w języku innym niż j. polski musi wykazać znajomość j. polskiego poprzez złożenie egzaminu w Naczelnej Izbie Lekarskiej, nie dotyczy lekarzy którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w j. polskim lub świadectwo złożenia LEK/LDEK uzyskane po złożeniu egzaminu z j. polskiego.

 

Pliki do pobrania