Warunkowe PWZ lekarza na obszarze RP

Uzyskaj prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (informacja dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany poza UE 

 

Kto może skorzystać

 

Każda osoba, niezależnie od obywatelstwa (również Polak), która uzyskała kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w tym m. in.:

 

  1. Ukończyła co najmniej pięcioletnie studia na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym poza terytorium Unii Europejskiej. 

  2. Posiada tytuł lekarza/lekarza dentysty specjalisty poza terytorium Unii Europejskiej. 

  3. Posiada zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą Polsce, który planuje ją zatrudnić. 

  4. Ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3. 

Osoby, które posiadają dyplom państwa, które w chwili jego wydania nie należało do UE, lecz obecnie należy, mają automatycznie uznane kwalifikacje i nie muszą korzystać z uproszczonego systemu dostępu do zawodu lekarza i lekarza dentysty.

 

Gdzie mogę wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty

 

W podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który zechce Cię zatrudnić.

 

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić

 

  1. Skontaktuj się z podmiotem leczniczym w Polsce w którym zamierzasz podjąć pracę uzyskaj zaświadczenie zawierające deklarację określającą wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnego z posiadanym przez Ciebie tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny. 

  2. Złóż własnoręcznie podpisany wniosek (załącznik nr 1) do Ministra Zdrowia albo do konsula Rzeczypospolitej Polskiej (według dostępnego wzoru, pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu) oraz wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty (ponumeruj załączone dokumenty wg liczby porządkowej wskazanej we wniosku, tłumaczenia dokumentów oznacz literą a): 

1) zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające poniższe informacje:

a) Twoje imię i nazwisko;
b) wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, w których możesz podjąć zatrudnienie; 
c) czas planowanego zatrudnienia;
d) zakres realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnych z posiadanym przez Ciebie tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

 

2) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że wykazujesz znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania powierzonego Ci zakresu czynności zawodowych;

 

3) oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych" (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);

 

4) wydany przez lekarza dokument poświadczający, że posiadasz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty.  Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego  państwa pochodzenia, wtedy jednak musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);

 

5) poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:

 

a) dokument 1:

 

Oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis), lub

 

b) dokument 2 (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi lekarz):

 

Dokument potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz
/wykonywałeś zawód lekarza lub lekarza dentysty;

 

6) wydany przez właściwy organ za granicą (np. dotychczasowego pracodawcę lub organ samorządu zawodowego) dokument poświadczający, że posiadasz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie, wskazanej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566), zdobyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

 

7) dyplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów (uzyskany poza UE). Dokument ten musi być zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dokument albo opatrzony klauzulą apostille (jeżeli dokument został wydany przez szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.). Minister Zdrowia może odstąpić od warunku zalegalizowania dokumentu lub jego duplikatu oraz posiadania apostille dokumentu lub duplikatu, jeżeli spełnienie tego warunku jest niemożliwe lub znacząco utrudnione (dotyczy sytuacji absolutnie wyjątkowych);

 

8) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie (uzyskany poza UE). Dokument ten musi być zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dokument albo opatrzony klauzulą apostille (jeżeli dokument został wydany przez szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.). Minister Zdrowia może odstąpić od warunku zalegalizowania dyplomu lub duplikatu oraz posiadania apostille dyplomów lub duplikatów, jeżeli spełnienie tego warunku jest niemożliwe lub znacząco utrudnione (dotyczy sytuacji absolutnie wyjątkowych);

 

9) wydane przez właściwy organ dokumenty (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) poświadczające, że odbyłeś szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

10) wydane przez właściwy organ ewentualne inne dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających zakresowi świadczeń zdrowotnych wskazanych w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

 

Wymagania jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie dokumenty do Ministra Zdrowia

 

  1. Dołącz tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326).
      

  2. Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. 

 

Jak możesz się odwołać

 

Jeżeli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż na adres Ministerstwa Zdrowia.

 

Przebieg postępowania

 

Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów może (nie jest to obowiązkowe) wystąpić o opinię do:

 

1) konsultanta krajowego właściwego w danej dziedzinie medycyny, a w przypadku jego braku do konsultanta krajowego w dziedzinie pokrewnej albo

 

2) konsultanta wojewódzkiego właściwego w danej dziedzinie medycyny albo w dziedzinie pokrewnej, na obszarze województwa, gdzie osoba, zamierza wykonywać zawód.

 

Minister Zdrowia wyraża zgodę w formie decyzji administracyjnej lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Zgodę Minister Zdrowia wydaje w formie decyzji, której nadany zostaje tzw.  rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu od razu (natychmiast) po jej wydaniu.

 

Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów będziemy się z Tobą kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia.

 

Przekazane przez Ciebie dokumenty do wniosku zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie).

 

Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną udaj się do okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania prawa wykonywania zawodu na wskazany w decyzji określony zakres czynności zawodowych oraz okres i miejsce ich wykonywania.


Po okazaniu decyzji, którą otrzymałeś od Ministra Zdrowia, okręgowa rada lekarska przyzna Ci prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia.

 

W dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” okręgowa rada lekarska zamieści informację o zakresie czynności zawodowych, okresie i miejscu wykonywania zawodu.

 

W przypadku gdy okręgowa rada lekarska nie przyzna Ci prawa wykonywania zawodu w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia, lub gdy odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu, do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, możesz wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji Ministra Zdrowia i jesteś w tym okresie uznawany za lekarza albo lekarza dentystę posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

 

Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:

 

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

 

lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa, albo Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Gdzie uzyskasz dodatkowe informacje

Jeżeli masz pytania, zadzwoń do Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia lub napisz wiadomość

Tel. (22) 63-49-858

E-mail: dep-rkm@mz.gov.pl 

 

Pamiętaj

 

1. Prawo wykonywania zawodu na powyższych zasadach może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 5 lat, bez możliwości jego przedłużenia.

 

2. Na podstawie przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym wskazanym w decyzji Ministra Zdrowia.

 

3. Na podstawie przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu przez 1 rok będziesz wykonywał świadczenia zdrowotne pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego przez kierownika podmiotu, który wydał Ci zaświadczenie.

 

4. Okręgowa rada lekarska niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu, który wydał Ci zaświadczenie, informacji o rozwiązaniu z Tobą umowy o pracę, skreśli Cię z rejestru lekarzy, co będzie równoznaczne z wygaśnięciem Twojego prawa wykonywania zawodu.

 

Warto wiedzieć

 

W okresie zatrudnienia na powyższych zasadach, jako osoba, która uzyskała kwalifikacje poza UE, będziesz mógł:

 

1) przystąpić do nostryfikacji swojego dyplomu na jednej z uczelni w Polsce lub

 

2) przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego/Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego przeprowadzanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

 

3) odbyć staż podyplomowy w Polsce lub uznać staż podyplomowy odbyty za granicą (decyzję w sprawie uznania stażu wydaje Minister Zdrowia - wniosek składa się do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdy staż odbywany jest poza Unią Europejską, Islandią, Norwegią, Liechtensteinem oraz Szwajcarią, zaś do Ministra Zdrowia, gdy staż odbywany jest w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii),

 

4) złożyć Lekarski Egzamin Końcowy/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, co w przypadku złożenia go z wynikiem pozytywnym oraz po spełnieniu pozostałych warunków, m.in. wskazanych w punktach 1) lub 2) oraz 3) pozwoli na otrzymanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

 

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu bez ograniczeń da Ci możliwość ubiegania się o uznanie uzyskanego poza Unią Europejską, Islandią, Norwegią, Liechtensteinem oraz Szwajcarią tytułu specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej (decyzję w tej sprawie wydaje Minister Zdrowia - wniosek składa się do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).

 

Pliki do pobrania