Zmiana danych w okręgowym rejestrze lekarzy
 • W dokumencie „Prawo wykonywania zawodu” dokonuje się
  wpisów obowiązkowych dotyczących:

 • uchwały o przyznaniu PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego, adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności oraz o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza,

 • numeru rejestracyjnego, 

 • przeniesienia się do innej izby,

 • przyznania ponownie prawa wykonywania zawodu lekarza, 

 • zaprzestania przez lekarza wykonywania zawodu, 

 • podjęcie wykonywania zawodu przez lekarza,

 • ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych,

 • zawieszenia lekarzowi prawa wykonywania zawodu lekarza,

 • zmiany obywatelstwa,

 • uzyskania pwz w innym państwie,

 •  wpisów uzupełniających:

 • zmiana nazwiska,

 • uzyskanych specjalizacji,

 • uzyskanych umiejętności medycznych,

 • uzyskanych stopni naukowych,

 • uzyskanych tytułów naukowych,

 • wpisów urzędowych:

 • przyznania prawa lekarzowi cudzoziemcowi w celu odbycia stażu, podyplomowego na  czas odbycia stażu, miejsca oraz terminu ważności prawa, 

 • potwierdzenia odbycia stażu podyplomowego,

 • potwierdzenia złożenia LEL\LDEK,

 • potwierdzenie odbycia stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności,

 • ograniczenia przez okręgową radę lekarską lub sąd prawa wykonywania zawodu lekarza,

 • ustania przyczyny ograniczenia prawa wykonywania zawodu lekarza,

 • zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony,

 • podjęcie wykonywania zawodu,

 • zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu,

 • liczby punktów edukacyjnych uzyskanych przez lekarza w ustalonym okresie,

 • potwierdzenie równowartości tytułu specjalisty uzyskanego w innym niż RP państwie UE.

Wszystkie zmiany nanoszone są na podstawie złożenia odpowiednich dokumentów, oświadczeń  złożonych przez lekarza, uzyskanych z systemu PESEL, oraz z rejestru prywatnych praktyk, prawomocnych orzeczeń sądu lekarskiego, zarządzeń prezesa ORL, aktu zgonów oraz decyzji przewodniczącego komisji ds. rejestracji.

 
Zmiany dotyczące zmiany adresu miejsca zamieszkania  do korespondencji można zgłaszać telefonicznie.