Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu

Po złożeniu przez lekarza stosownego  oświadczenia okręgowej radzie lekarskie izby, której jest członkiem  podjęta zostaje uchwała o skreśleniu lekarza z listy członków izby.
Dokument ze stosowną adnotacją urzędową zostaje zwrócony lekarzowi.

Pliki do pobrania