Informacja ws. zmian ws. COVID-19

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie informuje, że z dniem 28 marca weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na mocy  którego wprowadzono zmiany m.in., w zakresie :

 

  1. Do dnia 30 kwietnia 2022 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, o których mowa w art. 38 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych mogą być wystawiane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności; w przypadku braku możliwości weryfikacji zleceń i potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  2. Do dnia 30 kwietnia 2022 r. osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, mogą nie przekazywać odpowiednio formularzy ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, dotyczących zakażenia SARS-CoV-2, pod warunkiem zlecenia wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz przekazania jego wyniku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, lub za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  3. Określono zakres danych, które należy wpisać do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia;
  4. Nałożono na podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opieka zdrowotna w izolatorium, obowiązek uzyskania w terminie 3 miesięcy dostępu do systemu, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia;
  5. Przedłużono do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach;
  6. Zmieniono zasady odbywania kwarantanny, izolacji i izolacji w warunkach domowych;

Do pobrania cały tekst rozporządzenia.

< poprzednia natępna >