Informacja ws. zmian ws. kształcenia lekarzy

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie zwraca uwagę, że z dniem 1 marca weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów dopełnienie przez lekarza i lekarza dentystę obowiązku doskonalenia zawodowego, które wprowadziły ważne z zmiany odnoszące się do kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Zmiany obejmują w szczególności :

 

  1. zdobycie każdorazowo 200 punktów edukacyjnych w okresie 48 miesięcy, z wyjątkiem odbywania doskonalenia zawodowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, kiedy obowiązek ten jest zmniejszony do 100 punktów edukacyjnych;
  2. możliwość przyznawania punktów edukacyjnych za aktywności prowadzone za granicą;
  3. posiadanie aktywnego indywidualnego konta na internetowych edukacyjnych platformach medycznych wskazanych przez Naczelną Radę Lekarską;
  4. uznanie za równoważne z wypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 50 punktów edukacyjnych faktu odbycia każdego roku szkolenia specjalizacyjnego, stanowiącego jedną z form kształcenia podyplomowego oraz uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności zawodowej;
  5. przewidziano nowy wykaz czasopism medycznych przy naliczaniu punktów edukacyjnych;
  6. pomniejszono wymaganą liczbę punktów edukacyjnych w trakcie pełnienia służby poza granicami kraju;
  7. punkty edukacyjne nie będą wpisywane do PWZ;
  8. do obliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w odniesieniu do okresu rozliczeniowego trwającego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, czyli 1 marca, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe;

Do pobrania cały tekst rozporządzenia

< poprzednia natępna >