Zaświadczenia Unijne

Zaświadczenia Unijne

 

Lekarze, lekarze dentyści, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu w wyniku kształcenia odbytego na terytorium RP i zamierzają ubiegać się o rejestrację do wykonywania zawodu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, okręgowa rada lekarska wydaje odpowiednie zaświadczenia:

  1. Zaświadczenie  o równorzędności kształcenia – zaświadczenie jest wydawane lekarzowi, lekarzowi dentyście, który ukończył studia i odbył staż podyplomowy na terenie RP, złożył LEP, LDEP lub LEK , LDEK oraz który ukończył uczelnie medyczną poza obszarem UE, a ich dyplom został uznany za równoważny w drodze nostryfikacji,
  2. 2.       Zaświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu przez 3 kolejne lata w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających datę wydania zaświadczenia ( prawa nabyte) – wydaje się lekarzom, lekarzom dentystom, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu przed datami określającymi w aktach notyfikacyjnych automatyczną zgodność wykształcenia w stosunku do RP.
  3. 3.       Zaświadczenie stwierdzające posiadanie specjalizacji równorzędnej ze specjalizacją wymienioną w przepisach obowiązujących w UE – na podstawie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty.
  4. 4.       Zaświadczenie dotyczące nienagannej postawy etycznej – wydane po uzyskaniu informacji od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Centralnego Rejestru Ukaranych Lekarzy prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

W/w zaświadczenia wydawane są na wniosek lekarza, lekarza dentysty wyłącznie w języku polskim.
Opłata za każde zaświadczenie wynosi 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, obecnie opłata wynosi 90, 30 zł.

Pliki do pobrania